VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

24-10-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / gesprekskring

meer

28-10-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

29-10-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking oktober
02-10-2018, 20:08:11

De bekendste apostel van de Here Jezus is waarschijnlijk Simon Petrus wel. In heel veel Bijbelverhalen treedt hij op de voorgrond en lijkt hij één van de woordvoerders van de twaalven te zijn. Simon is een spontane man. En zoals dat gaat bij spontane mensen zegt hij vaak hardop wat hij denkt. Maar wat bij spontane mensen ook gauw gebeurt is dat je dingen zegt die je beter niet had kunnen zeggen, of je doet dingen die je beter niet had kunnen doen.

Simon komt in aanraking met de Heer Jezus dankzij z'n broer Andreas. Niet veel later na die eerste ontmoeting met Jezus geeft de Heer Simon en zijn vrienden de opdracht om het meer op te gaan om te vissen. De spontane Simon sputtert tegen. Hij heeft immers al de hele nacht gevist en niets gevangen. Maar toen hij uiteindelijk toch ging, vingen de mannen zo veel dat de netten bijna scheurden. Simon is stomverbaasd. Onder de indruk zegt hij "Ga toch weg bij mij Heer, ik ben een grote zondaar". Maar Jezus antwoordt "wees niet bang Simon, van nu af aan zul jij geen vissen meer vangen, maar mensen!"

Vanaf dat moment is Simon een apostel van Jezus geworden. Hij neemt samen met de broers Johannes en Jakobus een bijzondere plaats in binnen de discipelenkring. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals de opwekking van het dochtertje van Jaïrus, de verheerlijking op de berg en tijdens de worsteling in gebed in Gethsemané, zijn het deze drie mannen die mee mogen met Jezus, de andere discipelen blijven op een afstandje achter.

Simons spontane impulsieve karakter komt ook sterk naar voren als Jezus wandelend over het water de discipelen tegemoetkomt. Zodra Simon merkt dat het de Heer Jezus is, vraagt hij toestemming om ook over het water te mogen lopen. Simon stapt spontaan uit de boot - hoe durf je - maar even later zinkt hij bij de eerste de beste twijfel weg. Bemoedigend is wel dat Jezus op dat moment Simon de twijfelaar de hand rijkt.

Toen Jezus, voorafgaand aan de Paasmaaltijd de voeten van Simon wilde wassen, is het weer Simon die reageert. Geen denken aan. Dat gaat niet gebeuren! Maar nadat Jezus hem duidelijk heeft gemaakt dat hij alleen zó deel aan Hem kon krijgen wil Simon ook meteen helemaal gewassen worden.

Vlak voor de gevangenneming laat Simon zien dat hij niet bang is en zielsveel van de Heer Jezus houdt. Hij springt voor Jezus in de bres en slaat Malchus, de knecht van de hogepriester, het oor af met een zwaard. Opnieuw een spontane maar misplaatste actie van Simon. Jezus geneest de knecht.

Ook na de gevangenneming van Jezus toont Simon zijn moed. Hij durft Jezus zelfs te volgen tot in de hof bij het huis van de hogepriester. Geen van de andere discipelen ging zo ver. Maar deze dappere actie loopt uit op de smartelijke gebeurtenis van de verloochening. Tot driemaal toe zegt Simon: "Ik ken Hem niet".

Na de opstanding heeft onze Heiland Simon weer opgezocht. Zo is Hij. Hij laat een mens niet zomaar vallen. Tot driemaal stelt Jezus aan Simon dezelfde vraag: "Simon, Heb je mij lief". Tot driemaal toe hetzelfde antwoord: "Ja Heer, U weet dat ik U liefheb!" Op dat moment ontvangt Simon de opdracht om de schapen van de Heer te gaan weiden. En zo gebeurt het.

Deze Simon, die uit angst Jezus verraadt, zal later op de Pinksterdag midden in Jeruzalem, het hol van de leeuw, het Evangelie verkondigen van de Here Jezus Christus. De behoudenis is in niemand anders, want er is ook geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden (Hand.4:12).

Simon Petrus is een spontane, impulsieve man. En wat zo vaak voorkomt zie je ook bij Simon: zijn sterkte is ook zijn zwakte. Bemoedigend dat deze Simon, met zijn weerbarstige karakter, door Jezus ingeschakeld wordt en een belangrijke schakel mag worden in de verkonding van het Evangelie. En het is deze Simon Petrus die in een van zijn brieven ons ook oproept om ons voor dat doel te laten inschakelen: Laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petrus 2:5). Zo heeft de Here Jezus de gemeente bedoeld, ieder draagt z'n steentje bij. Spontane, impulsieve mensen en rustige, ingetogen mensen. Ieder met zijn talenten, ieder met zijn tekortkomingen. Maar samen één lichaam, waarin de delen elkaar aanvullen tot een sluitend geheel, tot opbouw van de gemeente en tot eer van onze Heiland. Meer nieuws:
- Doe mee met de rugtasactie
- Kleding en boekenbeurs
- Jaarthema
- Kindernevendienst

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten