VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

26-08-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Jaarthema
04-09-2017, 21:38:04

Ook voor dit nieuwe seizoen hebben we een jaarthema gekozen. Bij de keuze van dat jaarthema hebben we gelet op het accent in ons beleidsplan voor de komende jaren (vooral verdiepen en consolideren, niet zozeer vernieuwen en innoveren). Daarnaast hebben we ons afgevraagd of het jaarthema ook voldoende mogelijkheden biedt voor kringen, thema-avonden en diensten. Vanuit die overwegingen hebben we gekozen voor het thema: “Leve de kerk.” Een thema wat vooral gericht is op gemeenteopbouw en verdieping als het gaat om de vraag: wat is gemeente-zijn? We willen elke maand een deelthema centraal stellen wat ontleend is aan dit hoofdthema. Te denken valt aan thema’s als: de gemeente als plek om te leren, als plek om te vieren, als plek om te delen. Maar ook thema’s als: de gemeente als zoutend zout, lichtend licht, fontein van levend water passen bij dit hoofdthema.

Het maandthema komt aan de orde op de diverse kringen (in elk geval op de gesprekskring en de jongerengroep), enkele keren staat het thema van die maand ook centraal in een speciale themadienst of op een speciale thema-avond. Nieuw is dat ook de overdenkingen aan het begin van elke Kapelgids aansluiten bij het thema van die maand. Op deze manier hopen we te bevorderen dat er meer lijn komt in de verschillende initiatieven en activiteiten van de gemeente en dat die mede daardoor versterkend en verrijkend werken ten opzichte van elkaar.


Mede gelet op het feit dat deze maand de maand van de start van het nieuwe seizoen is kozen we als maandthema voor september: “de gemeente als een bonte stoet van gelovigen”Meer nieuws:
- Kindernevendienst
- 55-plusmiddag (laatste)
- Gebedsmoment(en) - zomeragenda
- Sonrise week
- Flessenactie #gietoan

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten