Rock Steady & Live Steady

Rock Steady: club voor 12-14 jaar
Live Steady: club voor 14-16 jaar

Deze club wordt in samenwerking gehouden met (en in) de Sionskerk. We beginnen om 19:00. Welkom!