Gesprekskring

Nadat we in de maand januari een avond hebben gehad in de reeks waarin we nadenken over de betekenis van diverse onderdelen van de kerkdiensten zoals wij die kennen, staat deze avond opnieuw een geloofsdilemma centraal wat is aangereikt vanuit de groep.
Het geloofsdilemma van deze avond heeft als thema:
“Ongeloof als keuze,… en dan?”
In dit dilemma gaat het over de vraag of ongeloof iets is waar je bewust voor kiest. In sommige situaties lijkt dat zo te zijn en nemen mensen heel bewust afstand van God en het geloof in Hem. In andere situaties is dat minder concreet en houden mensen het geloof wat op afstand maar kiezen niet heel nadrukkelijk en aanwijsbaar tegen God. En dan zijn er ook nog (steeds meer) mensen die niet geloven omdat ze daarmee totaal niet zijn opgevoed en volledig onbekend zijn met wat geloven inhoudt en wie God is. Wat moet je in het licht van zo’n houding (met name de houding waarbij mensen heel bewust tegen God kiezen of het geloof op afstand houden) met allerlei Bijbelteksten die benadrukken dat er maar één weg is tot behoud en dat wie niet voor Jezus is tegen Hem is. Spreken die teksten een oordeel uit over mensen die het geloof op afstand houden of ervoor kiezen om heel bewust God en het geloof in Hem uit hun leven uit te bannen, of ga je dan te ver in je conclusies? En als dat zo is, wat zou dat oordeel dan inhouden? En als die teksten geen oordeel uitspreken, wat is dan wel de betekenis van die teksten?

Rondom dit spannende geloofsdilemma gaan we aan de slag. We dagen u en jou uit om erbij te zijn. De bijlage bij de gemeentebrief van zondag 23 februari bevat meer informatie over inhoud en opzet van de avond.