Gesprekskring

Op de gesprekskring zijn we afwisselend bezig met ons jaarthema en met geloofsvragen en -dilemma’s zoals ze worden aangereikt vanuit de groep. De avond in januari staat in het teken van ons jaarthema: ”Heilig (t)huis”.  Op de gesprekskring zijn we met dat thema bezig door ons te verdiepen in de diverse onderdelen van de liturgie zoals we die kennen. Waarom doen we de dingen die we doen, waarom doen we het op onze manier? We denken na over de oorsprong, achtergrond en betekenis van de diverse onderdelen van onze liturgie. Deze avond staat de betekenis van zang en muziek centraal. Wat zingen we, waarom dit repertoire, welke toegevoegde eigenwaarde hebben zang en muziek in een eredienst en in ons persoonlijk geloofsleven? Hoe geven we mede gelet daarop invulling aan deze onderdelen in de diensten?

Onze muziekcultuur heeft iets heel eigens: we zingen uit heel uiteenlopende bundels. We zingen ook liederen die qua toon, sfeer en inhoud sterk van elkaar verschillen. En we gebruiken uiteenlopende muziekinstrumenten. Die grote verscheidenheid is opvallend en kenmerkend voor onze gemeente(n). Vanwaar die verscheidenheid eigenlijk? En we luisteren ook naar wat de Bijbel zegt over de betekenis van muziek en zang in de (Joodse) eredienst. Kortom: er staat vanavond een boeiend en veelzijdig aspect van onze erediensten centraal.

Denk ter voorbereiding op de avond na over een lied of muziekstuk wat je raakt en/of een muzikaal moment wat je is bijgebleven!