ANBI en Financiele gegevens

Rekeningnummer: NL35RABO0377352705
RSIN:                        008359003

Financieel jaaroverzicht / ANBI

ANBI en Financiële gegevens 2019
ANBI en Financiële gegevens 2018
ANBI en Financiële gegevens 2017
ANBI en Financiële gegevens 2016
ANBI en Financiële gegevens 2015
ANBI en Financiële gegevens 2014

Jaarrekening

Jaarrekening 2019 (zie ANBI en Financiële gegevens 2019)
Jaarrekening 2018 (zie ANBI en Financiële gegevens 2018)
Jaarrekening 2017 (zie ANBI en Financiële gegevens 2017)
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2023
Beleidsplan 2016-2019

Contact: penningmeester@vegzwolle.nl